Regulamin serwisu Dom+

Definicje

 1. Regulamin - poniższy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego, które jednoznacznie się do niego odwołują i są jego nierozłączną częścią.
 2. Serwis Dom+ - serwis internetowy zlokalizowany pod adresem URL: dom-plus.com.pl, który zawiera bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych oraz informacje o usługach świadczonych przez Dom+. Serwis stanowi własność firmy ARCO Rafał Kozłowski z siedzibą przy ul. A.Grzymały-Siedleckiego 8/16, 85-868 Bydgoszcz. NIP: 967-117-17-85, REGON: 341196690
 3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które zaakcetowały treść niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedający - firma ARCO Rafał Kozłowski, z siedzibą przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 8/18, 85-868 w Bydgoszczy, NIP: 967-117-17-85, REGON: 341196690
 5. Projekt domu, projekt - projekt architektoniczno-budowlany zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu Dom+ jest firma ARCO Rafał Kozłowski.
 2. Dom+ prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych oraz innych elementów dostępnych na stronie serwisu na podstawie oprogramowania własnego i za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem url: dom-plus.com.pl
 3. Dom+ nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie Dom+ towarów (projektów) i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności dotyczących właściwości i jakości poszczególnych towarów (projektów).
 4. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Kupującym Serwisu Dom+, a Sprzedającym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 5. Przedstawiona oferta w Serwisie internetowym Dom+ nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 6. Do korzystania z Serwisu Dom+ niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje.

Zamówienia i ich realizacja

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Sprzedającym posiadającym prawo do sprzedaży projektu, a Kupującym.
 2. Oferta projektów Sprzedającego ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedający nie prowadzi wysyłki poza granice kraju.
 3. Aby zakupić projekt architektoniczny należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć poprzez kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną lub korzystając z przycisku „zamów” przy wybranym projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych serwisu Dom+.
 4. Aby zamówienie zostało zrealizowane, po otrzymaniu zgłoszenia pracownik serwisu Dom+ skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówieniu i ewentualnym uzupełnieniu danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Dostawa zamówionego projektu nastąpi maksymalnie 14 dni po potwierdzeniu przez pracownika serwisu Dom+ złożonego przez Kupującego zamówienia.
 8. W niektórych przypadkach, jak np. zakup projektu który jest nowością w ofercie danej pracowni, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Termin dostawy projektu będzie ustalany indywidualnie.
 9. Zamówiony projekt dostarczany jest do Kupującego na wskazany w zamówieniu adres wysyłki, poprzez firmę kurierską.
 10. Zapłata za zamówiony projekt następuje za pobraniem przez firmę kurierską.
 11. Ceny projektów znajdujących się w ofercie serwisu Dom+ wyrażone są w Złotych Polskich i są cenami brutto - obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 12. Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne projektu ponosi wyłącznie architekt lub biuro architektoniczne będące twórcą projektu określone w ofercie sprzedaży zamieszczonej w serwisie Dom+.

Gwarancja i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać e-mailem na adres biuro@dom-plus.com.pl.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania lub kopiowania. Musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Zwracany towar należy w całości bezpiecznie zapakować, dołączyć fakturę VAT oraz formularz zwrotu, a następnie odesłać do Sprzedającego na adres widniejący na fakturze. Formularz zwrotu musi zawierać datę, dane Kupującego oraz jego podpis oraz numer konta bankowego na który Sprzedający przeleje zwrot za projekt.
 6. Sprzedający po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem zakupionego projektu oraz wymaganymi dokumentami, prześle do Kupującego fakturę korygującą. Kupujący odeśle Sprzedającemu podpisaną fakturę korygującą wraz z datą podpisu. Odesłanie podpisanej faktury korygującej jest warunkiem wykonania przez Sprzedającego zwrotu należności za zwrócony towar.
 7. Koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego w całości pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 8. Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu za pomocą e-mail, posługując się danymi podanymi podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 10. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania od Kupującego podpisanej faktury korygującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt 4.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis DOM+ zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).
 2. Serwis DOM+ jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe podane podczas wypełniania formularza zapytania lub zamówienia, zgłoszenia formularza zwrotu.
 3. Podane przez Państwo dane osobowe zawierają: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres wysyłki, numer konta bankowego.
 4. W przypadku przedsiębiorców przetwarzane są również: numer NIP, adres siedziby firmy.
 5. Powyższe dane wymagane są do celów prawidłowej realizacji zamówienia, gwarancji lub zwrotu oraz do sprawnej komunikacji na linii klient - serwis DOM+.
 6. Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres wysyłki) mogą być przekazane firmom kurierskim z którymi Sprzedający współpracuje, w celu realizacji zamówienia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi prawidłowy kontakt z Kupującym lub realizację zamówienia.
 8. Serwis DOM+ zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów dla których są gromadzone, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zabezpieczenia w celach postępowań prawnych lub podatkowych.
 11. Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii), żądania sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty serwisu Dom+.
 2. Właściciel Serwisu Dom+ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Kupujących. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie Serwisu Dom+ i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 3. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie Dom+.
 4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin promocji "Dalmierz gratis"

 1. Promocja "Dalmierz gratis" obowiązuje od 01.01.2016r. do odwołania.
 2. Promocja "Dalmierz gratis" obowiązuje dla wszystkich osób indywidualnych które zamówią na serwisie DOM+ projekt gotowy domu jednorodzinnego.
 3. Promocją objęte są projekty gotowe domów mieszkalnych, promocja nie obejmuje projektów gotowych garaży, domów letniskowych, gospodarczych i altan.
 4. Po zakupie projektu gotowego wraz z gratisem, Klient otrzyma fakturę VAT zawierającą pozycję projektu pomniejszoną o kwotę dalmierza w wysokości 1zł brutto.
 5. W przypadku rezygnacji z zakupionego projektu, Klient zobowiązany jest do zwrotu w nienaruszonym stanie wszystkich dodatków dołączonych do projektu, w tym gratisu.
 6. Gratis nie podlega gwarancji, jedynie może być zwrócony wraz z projektem w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.
 7. Promocja "Dalmierz gratis" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatowymi dostępnymi na serwisie DOM+.

Kolekcje projektów

Znajdź projekt, jakiego potrzebujesz

Odkryj nasze możliwości

O nas samych i nie tylko

Projekty domów parterowych

Marzysz o nowoczesnym domu powiązanym z ogrodem, funkcjonalnym i ekonomicznym? Mamy doskonale rozwiązanie! Przedstawiamy gotowe projekty domów parterowych, wśród których na pewno znajdziesz model wpisujący się w Twoje potrzeby i oczekiwania. Odpowiednio zaprojektowany budynek parterowy to idealna opcja dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Dodatkowym atutem takiej inwestycji jest brak schodów, co daje możliwość bezpiecznego przemieszczania się dzieciom i ludziom starszym. Prezentujemy projekty, dzięki którym marzenia wielu naszych Klientów stały się rzeczywistością, Ty możesz być następny.

Nowoczesne projekty domów

Dom to Twoja życiowa przestrzeń, miejsce, w którym śpisz, bawisz się, relaksujesz, przystań, w której możesz się zaszyć i znaleźć wytchnienie po całym dniu ciężkiej pracy. Z naszą pomocą taki dom stanie się rzeczywistością. Nowoczesne projekty domów dostosowane do indywidualnego stylu życia. Design, mnóstwo naturalnego światła, funkcjonalność i elastyczne wykorzystanie przestrzeni – to i jeszcze więcej możemy zapewnić w naszych projektach. Każdy z naszych Klientów jest dla nas wyjątkowy, tak samo jak wyjątkowe są dla nas domy. Dlatego nie tylko podzielimy się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, ale również wsłuchamy w Twoje potrzeby i pragnienia.

Profesjonaliści

Myślisz o budowie nowoczesnego domu? Projekt stanowi podstawę do podjęcia jakichkolwiek działań. Jesteśmy po to, by pomóc Ci postawić pierwszy krok na drodze do realizacji marzeń o własnym domu jednorodzinnym. Zobacz nasz nowoczesny design. 

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz wybudować dom ale nie wiesz jaki projekt wybrać? Zastanawiasz się, jaki projekt będzie odpowiedni na twoją działkę lub który spełni wymagania warunków zabudowy? Skontaktuj się z nami a pomożemy ci wybrać projekt odpowiedni właśnie dla Ciebie!

Dom+ logo
A.G.Siedleckiego 8/16
85-868 Bydgoszcz

Telefon:
+48 609 029 244
E-mail:
biuro@dom-plus.com.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

do góry